Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden

Deadline: 31/5 2020 17:00
Beskrivning:

Arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer (se bakgrund till förslag till revidering i direktivet) som skickas på interremiss till områdes-/fakultetsnämnder, förvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna. Efter att remissvar inkommit ska arbetsgruppen inarbeta synpunkter och färdigställa förslaget till reviderade riktlinjer. Rektor beslutar sedan om de reviderade riktlinjerna vid ett rektorsammanträde.

Max 1000 bokstäver